Dane firmy

Ifis Finance Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska – Tel +48 22 525 82 00 Faks +48 22 525 82 01
E-mail: ifis.finance@ifis.pl
Kapitał zakładowy: 47 000 000 PLN (wpłacony w całości)

KRS: 0000156397
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 521-32-36-574
REGON: 015442752