Whistleblowing – zgłaszanie naruszeń

Spółki Grupy Banca Ivis przyjęły wewnętrzny system zgłaszania naruszeń przepisów, które szkodzą lub mogą zaszkodzić interesowi publicznemu lub uczciwości spółek Grupy Banca Ifis (whistleblowing). Zarządzanie systemem zostało powierzone Dyrektorowi Audytu Wewnętrznego.

Kanały

Wewnętrzny system zgłaszania obejmuje z następujące kanały:

 1. Specjalna aplikacja – dostęp pod adresem: https://bancaifis-whistleblowing.integrityline.com/?lang=pl;
 2. System powiadamiania głosowego – kontakt pod bezpłatnym numerem 800 591 836;
 3. Usługa pocztowa (lub poczta wewnętrzna) – przesyłanie do wiadomości Dyrektora Audytu Wewnętrznego zgłoszenia pisemnego w zapieczętowanej kopercie z adnotacją „ŚCIŚLE POUFNE”;
 4. Spotkanie z Dyrektorem Audytu Wewnętrznego, po uprzednim kontakcie pod bezpłatnym numerem 800 591 836.

W przypadku korzystania z wyżej wymienionych kanałów zapewniona jest ochrona przewidziana przez normę dotyczącą zgłaszania naruszeń (whistleblowing):

 • Obowiązek zachowania poufności: na każdym etapie procesu chroniona jest tożsamość osoby zgłaszającej, osoby której zgłoszenie dotyczy oraz osoby wymienionej w zgłoszeniu, a także treść zgłoszenia i związana z nim dokumentacja.
 • Przetwarzanie danych osobowych: zgłoszenia i związana z nimi dokumentacja są przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia, w każdym przypadku nie dłużej niż przez pięć lat od dnia zawiadomienia o ostatecznym wyniku postępowania zgłoszeniowego. Dane osobowe, które w oczywisty sposób nie są przydatne do przetwarzania konkretnego zgłoszenia, nie są gromadzone lub, w przypadku ich przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Dane osobowe zebrane w procesie raportowania są przetwarzane przez Banca Ifis S.p.A. jako administratora danych zgodnie z zasadami i obowiązkami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych (rozporządzenie UE nr 2016/679 – RODO i dekret ustawodawczy nr 196/2003 – Kodeks prywatności) i są chronione odpowiednimi środkami bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w nocie informacyjnej udostępnionej pod następującym linkiem.
 • Zakaz podejmowania działań odwetowych: podejmowane są wszelkie niezbędne środki w celu ochrony integralności fizycznej i osobowości moralnej osoby zgłaszającej, z zapewnieniem odpowiedniej ochrony przed wszelkimi formami odwetu, kar, dyskryminacji lub gróźb.

Należy zaznaczyć, że ochrona osób zgłaszających (sygnalistów) obowiązuje również wtedy, gdy stosunek prawny jeszcze się nie rozpoczął (jeżeli informacja o naruszeniach została uzyskana w trakcie procesu selekcji lub na innych etapach poprzedzających zawarcie umowy), w okresie próbnym oraz po rozwiązaniu stosunku prawnego (jeżeli informacja o naruszeniach została uzyskana w trakcie trwania samego stosunku), a także rozciąga się na koordynatorów, osoby z tego samego kontekstu pracy co zgłaszający i które łączy z nimi stabilna więź emocjonalna lub więź pokrewieństwa w zakresie czwartego stopnia, współpracowników osoby zgłaszającej, którzy pracują w takim samym kontekście zawodowym jak ona i pozostają z tą osobą w stałym i aktualnym związku, podmioty należące do osoby zgłaszającej lub dla których te same osoby pracują, a także podmioty, które działają w tym samym środowisku pracy co wyżej wymienione osoby.

Przedmiot zgłoszenia

Przedmiot zgłoszenia

Zgłoszenie może dotyczyć każdego zachowania, działania lub zaniechania osoby należącej do organizacji biznesowej, które narusza przepisy prawa i które szkodzi lub może szkodzić interesowi publicznemu lub integralności Spółki dominującej i/lub jej Spółek Zależnych. Zgłoszenie może dotyczyć zarówno popełnionych naruszeń, jak i tych, które jeszcze nie zostały popełnione, co do których osoba zgłaszająca ma uzasadnione przekonanie, że mogą mieć miejsce na podstawie konkretnych elementów.

Przykładowo, zgłoszenie może dotyczyć postępowania, działań lub zaniechań obejmujących:

 • Naruszenia przepisów krajowych – Ta kategoria obejmuje na przykład, między innymi: przestępstwa karne, cywilne, administracyjne lub rachunkowe, przestępstwa stanowiące podstawę dla stosowania rozporządzenia z mocą ustawy nr 231/2001 oraz naruszenia modeli organizacji i zarządzania przewidzianych we wspomnianym rozporządzeniu z mocą ustawy nr  231/2001, naruszenia przepisów ustanowionych w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, naruszeniom przepisów dotyczących pośrednictwa finansowego i regulujących działalność bankową.
 • Naruszenia przepisów prawa i regulacji Kodeksu etyki Grupy lub innych postanowień spółki, które mogą zostać ukarane postępowaniem dyscyplinarnym.
 • Naruszenia prawa Unii Europejskiej – Ta kategoria obejmuje na przykład, między innymi:
  • Przestępstwa wchodzące w zakres aktów Unii Europejskiej, aktów krajowych lub aktów krajowych wdrażających akty Unii Europejskiej dotyczących: zamówień publicznych; usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa i zgodności produktów; bezpieczeństwa transportu; ochrony środowiska; ochrony przed promieniowaniem i bezpieczeństwa jądrowego; bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt; zdrowia publicznego; ochrony konsumenta; ochrony prywatności i ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
  • Działania lub zaniechania mające wpływ na interesy finansowe Unii;
  • Działania lub zaniechania dotyczące rynku wewnętrznego;
  • Działania lub zachowania, które udaremniają przedmiot lub cel przepisów, o których mowa w aktach Unii, w sektorach wskazanych w poprzednich trzech punktach.

Zgłoszenie musi zawierać poniższe elementy:

 • Wskazanie, że jest to zgłoszenie, w przypadku którego zamierza się zachować własną tożsamość w tajemnicy i skorzystać z zabezpieczeń przewidzianych w przypadku jakichkolwiek działań odwetowych doświadczonych w wyniku zgłoszenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing). Taka definicja oznacza, że w przypadku, gdy zgłoszenie zostanie omyłkowo otrzymane przez osobę nieposiadającą odpowiednich kompetencji lub za pośrednictwem kanału innego niż wyraźnie przewidziany, zgłoszenie nie jest traktowane jako zgłoszenie zwykłe, a zatem nie podlega ochronie przysługującej sygnalistom, lecz musi zostać niezwłocznie przekazane przez odbiorcę (nie później niż w ciągu siedmiu dni) dyrektorowi audytu wewnętrznego;
 • Nazwę należącej do grupy Spółki, której dotyczy zgłoszenie;
 • Dane osoby zgłaszającej ze wskazaniem kanałów kontaktu w celu śledzenia kolejnych rozmów. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, ponieważ zgłoszenie może być również anonimowe, ale w takim przypadku, jeśli konieczne będą uzupełnienia, zgłoszenie może nie zostać skutecznie przeanalizowane;
 • Szczegółowe i możliwe do zweryfikowania fakty (a więc co się wydarzyło, kiedy i gdzie to się stało) oraz informacje i dane niezbędne do jednoznacznego zidentyfikowania sprawców bezprawnego zachowania;
 • Informację o ewentualnych konfliktach interesów osoby zgłaszającej związanych ze zgłoszeniem;
 • Informację o ewentualnej współodpowiedzialności osoby zgłaszającej naruszenia;
 • Dowody (wraz z załączoną dokumentacją, jeśli są dostępne) przydatne do rozpatrzenia zgłoszeń;
 • Informacje o ewentualnej osobie (jeśli działa w tym samym kontekście roboczym), która udzieliła pomocy w procesie zgłaszania.

Następnie roczny raport dotyczący prawidłowego funkcjonowania procesu wewnętrznego jest przekazywany do wiadomości całego personelu. Raport ten zawiera zbiorcze informacje o wynikach działań przeprowadzonych po otrzymanych zgłoszeniach: Annual report on the correct functioning of our violation reporting (Whistleblowing) system 2022

Należy dodać, że system zgłaszania obejmuje również następujące metody przekazywania, w których gwarantowane są te same zabezpieczenia, które zostały już opisane w zakresie poufności, przetwarzania danych i działań odwetowych, które można aktywować w przypadku spełnienia poniższych warunków.

Zgłoszenie zewnętrzne

Zgłoszenie może zostać przesłane do Krajowego Urzędu Antykorupcyjnego („Anac”), jeżeli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

 1. Wewnętrzny kanał sygnalizacyjny nie jest aktywny;
 2. Osoba zgłaszająca złożyła już zgłoszenie wewnętrzne i nie podjęto działań następczych;
 3. Zgłaszający ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że dokonanie przez niego zgłoszenia wewnętrznego nie zostałoby skutecznie rozpatrzone (np. w przypadku niezgodności zgłaszającego z podmiotem odpowiedzialnym za wewnętrzny system zgłaszania) lub że to samo zgłoszenie może prowadzić do ryzyka zastosowania środków odwetowych;
 4. Osoba zgłaszająca ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego.

Ponadto osoba zgłaszająca może również zwrócić się do ANAC w celu powiadomienia o wszelkich działaniach odwetowych wynikających ze zgłoszenia.

Opcje przesyłu są udostępniane przez Anac na jego stronie internetowej, znajdującej się pod adresem https://www.anticorruzione.it/, gdzie publikowane są również:

 • Wytyczne normy dotyczącej zgłaszania naruszeń (whistleblowing);
 • Kontakty Anac w przypadku potrzeby uzyskania informacji na temat korzystania z kanału zgłaszania oraz stosowanych środków ochrony;
 • Wykaz podmiotów powiązanych z Anac, które udzielają wsparcia polegającego na nieodpłatnym udzielaniu informacji, pomocy i doradztwie osobom zgłaszającym w zakresie sposobów zgłaszania i ochrony przed działaniami odwetowymi oraz osobie, której dotyczy zgłoszenie, w zakresie jej praw oraz sposobów i warunków dostępu do pomocy prawnej na koszt państwa.

Jeżeli zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniach, które nie wchodzą w zakres jego kompetencji (takich jak przestępstwa istotne z punktu widzenia karnego lub podatkowego), Anac przewiduje ich niezwłoczne przekazanie właściwemu organowi administracyjnemu lub sądowemu, w tym instytucjom, organom lub agencjom Unii Europejskiej.

Rozpowszechnianie publiczne

Informacje o naruszeniach mogą być podawane do wiadomości publicznej za pośrednictwem prasy lub środków elektronicznych lub w każdym przypadku za pomocą środków rozpowszechniania zdolnych do dotarcia do dużej liczby osób, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. dokonano wcześniej zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego lub bezpośrednio dokonano zgłoszenia zewnętrznego, na warunkach i w przewidziany sposób, a na zgłoszenie nie udzielono odpowiedzi w przewidzianym terminie;
 2. istnieje uzasadniony powód, by sądzić, że naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego;
 3. istnieje uzasadniony powód, by sądzić, że zgłoszenie zewnętrzne może wiązać się z ryzykiem działań odwetowych lub może nie być skutecznie rozpatrzone ze względu na szczególne okoliczności konkretnej sprawy, takie jak te, w których dowody mogą zostać ukryte lub zniszczone lub w których istnieje uzasadniona obawa, że osoba, która otrzymała zgłoszenie, może być w zmowie ze sprawcą naruszenia lub być zaangażowana w naruszenie.