Czym jest faktoring i jak działa wobec przedsiębiorstw?

W ostatnich latach zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kredyt w celu utrzymania kontroli przepływów pieniężnych dramatycznie wzrosło, także ze względu na wiele trudności, jakie często występują przy odzyskiwaniu płatności od dłużników.

Właśnie z tego powodu faktoring staje się coraz bardziej ważnym narzędziem dla MŚP, pomimo tego, że dla wielu jest to instrument nie do końca zrozumiany. Spróbujmy więc nieco wyjaśnić w tej kwestii.

Co to jest faktoring?

Faktoring to umowa , w ramach której firma przekazuje swoje istniejące lub przyszłe wierzytelności (faktury) na rzecz wyspecjalizowanego podmiotu, w zmian za natychmiastowe uzyskanie płynności oraz szereg usług związanych z zarządzaniem przeniesionymi należnościami, tj. administrowanie nimi, monitoring, monitowanie dłużników i uzyskiwanie płatności od nich.

Przedsiębiorstwo faktoringowe przejmuje zatem ciężar ściągnięcia kwoty należności w zamian za zapłatę prowizji, a często także udziela finansowania na rzecz klienta w formie zaliczki na poczet – jeszcze niezapłaconej – faktury.

Podstawą prawną regulującą zagadnienie faktoringu jest Kodeks Cywilny (w części dotyczącej cesji wierzytelności), który dopuszcza przelew dowolnej wierzytelności, chyba że współpracujące ze sobą firmy wykluczyły taką możliwość w umowie handlowej. Faktoring jest zatem umową nietypową, zawieraną pod pewnymi warunkami:

  • Cedentem musi być przedsiębiorcą;
  • Cesja wierzytelności nie może być zakazana w umowie handlowej;
  • Scedowane faktury muszą dotyczyć umów zawartych przez cedenta w ramach działalności biznesowej.

Kim są podmioty zaangażowane w faktoring

Zasadniczo, są trzy strony zaangażowane w umowę faktoringu:

  • Faktor, czyli wyspecjalizowany podmiot, który przejmuje, zarządza i finansuje z góry część wierzytelności przedsiębiorstwa;
  • Cedent (dostawca, sprzedawca) czyli przedsiębiorstwo sprzedające Faktorowi swój kredyt kupiecki w zamian za uzyskanie gotówki w formie zaliczki;
  • Dłużnik (kontrahent, odbiorca, kupujący), czyli firma, z którą Cedent współpracuje dostarczając towary lub usługi, która na fakturze jest kupującym.

Jak działa faktoring i dlaczego z niego korzystać

Korzystanie z faktoringu jest bardzo popularne zwłaszcza wśród przedsiębiorstw działających w branżach, w których odroczenie płatności klientom jest kluczowym czynnikiem sukcesu, ale także wśród MŚP, które współpracują z odbiorcami lub administracją publiczną i często muszą borykać się z długimi terminami płatności, które z racji niewielkiego kapitału są trudne do akceptacji w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Cedent otrzymuje zapłatę z tytułu scedowanych wierzytelności przed terminem ich wymagalności, niekiedy pomniejszoną o opłaty stanowiące przychód Faktora. Umowa faktoringowa jest zatem transakcją finansową realizowaną na rzecz klienta, który w ten sposób będzie mógł odzyskać gotówkę przydatną do zapłaty własnym dostawcom i kontynuowania prowadzenia działalności, unikając narażania się na trudności z tytułu opóźnień w płatnościach od swoich klientów.

W czasach, gdy wiarygodność przedsiębiorstwa jako firmy w dobrej kondycji finansowej, regularnie spłacającej swoje zobowiązania jest kluczowa dla sukcesu, faktoring może naprawdę okazać się niezwykle cennym narzędziem dla MŚP.

Factoring with and without recourse: what is the right choice?

Clearly, the guiding criterion for choosing between the two types of factoring is the seller’s risk appetite, through the seller must also take other factors into account: the amount due, the need to improve balance sheet ratios and the urgency of its liquidity needs.

So, how to choose between the two?

  • If the seller needs to absolve itself of debt collection and obtain secure access to the funds, it may choose to avail itself of factoring without recourse.
  • However, if the seller’s primary need is to obtain swift access to the funds, the best solution is factoring with recourse, which is more advantageous in terms of costand time.

This is because in factoring with recourse the company gives up part of the receivable to receive the funds quickly, whereas factoring without recourse requires a longer evaluation phase, as the factor must have time to verify and analyse the debtor’s profile and solidity.

In any case, it is important to choose to rely on a reliable, efficient financial partner able to assist the seller not only in choosing the most instrument most suited to its needs, but also in the day-to-day management of liquidity – just  like Ifis Finance.

Share