Faktoring bez regresu i z regresem: cechy i zalety

Faktoring to umowa, w ramach której strona zwana faktorem nabywa na określony czas i za opłatą niewymagalne jeszcze wierzytelności, które przedsiębiorca (najczęściej firmy sprzedające towary) posiada wobec swoich klientów .

Dzięki narzędziu faktoringowemu przedsiębiorstwo uzyskuje płynność finansową do prowadzenia dalszej działalności.

Jest to zatem rozwiązanie, które angażuje trzy podmioty:

  • Spółka przekazująca , która zwraca się do Banku z prośbą o przeniesienie swoich kredytów kupieckich;
  • Faktor (Bank) , który nabywa od spółki przekazującej kredyty kupieckie, oferując jej w zamian płynność niezbędną do rozwoju swojej działalności ;
  • Przydzielony dłużnik , który zwróci faktorowi należności dłużne wobec własnego dostawcy.

Zjawisko stanowi powszechny problem przedsiębiorców, gdyż prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z trudnościami w uzyskaniu  płatności z tytułu wystawionych faktur, co może czasami stanowić realny, długotrwały problem, wywołujący stany niskiej płynności i stresu finansowego. Powyższej sytuacji wychodzi naprzeciw faktoring, który może być właściwym wyborem dla MŚP.

Stanowi on bowiem instrument finansowy, który pozwala na przeniesienie faktur ze strony przedsiębiorstwa – wierzyciela na bank lub przedsiębiorstwo faktoringowe, zwane faktorem, które przejmą na siebie trudności związane z przeprowadzeniem windykacji od zadłużonego przedsiębiorstwa.

Istnieją dwa rodzaje faktoringu, na które przedsiębiorstwo może zdecydować się w celu uzyskania natychmiastowej płynności, a mianowicie faktoring z regresem i faktoring bez regresu . Poniżej przedstawiono różnice i zalety każdego z tych instrumentów.

Faktoring z regresem i bez regresu: różnice

Faktoring bez regresu i z regresem to dwie metody przejęcia wierzytelności, które różnią się tym, że jedynie w jednym przypadku strona przejmująca przyjmuje na siebie określone zobowiązania. Poniższa analiza przedstawi w sposób czytelny korzyści każdego z rozwiązań dla stron umowy zbycia wierzytelności.

W rzeczywistości oba produkty różnią się zasadniczo występowaniem lub brakiem gwarancji na wypadek niewykonania zobowiązania przez dłużnika.

Co to jest faktoring z regresem?

Faktoring z regresem to instrument finansowy, za pomocą którego przedsiębiorstwo zbywa wierzytelności na rzecz faktora, przyjmując jednocześnie odpowiedzialność za niewypłacalność przedsiębiorstwa, będącego jego dłużnikiem. Oznacza to zatem, że spółka przekazująca wyraża zgodę na spłatę długu w przypadku niewypłacalności dłużnika. W takim wypadku firma faktoringowa lub bank przeprowadza windykację i podejmuje działania z zakresu zarządzania długiem, nie gwarantując jednak jego spłaty w wypadku braku wypłacalności dłużnika.

Jest to zatem doskonałe narzędzie dla przedsiębiorstw, które utrzymują relacje handlowe z uczciwymi kontrahentami lub dokonały ubezpieczenia stosunków gospodarczych ze swoimi klientami.

Korzyści z faktoringu z regresem dla spółki przekazującej związane są z możliwością szybkiego uzyskania spłaty wierzytelności , która będzie natychmiast dostępna w celu optymalizacji przepływów pieniężnych, zwłaszcza w krótkim okresie.

Faktoring bez regresu?

W odróżnieniu od faktoringu z regresem, w wypadku gdy przedsiębiorstwo zdecyduje się na faktoring bez regresu, oznacza to, że uwalnia się ono natychmiastowo od jakiejkolwiek formy odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się dłużnika z umowy, uzyskując płynność do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, w zamian za opłatę za zarządzanie. Faktor nabędzie zatem definitywnie wierzytelność i bezpośrednio zajmie się jego windykacją . W ten sposób spółka przekazująca będzie mogła skonsolidować swoją strukturę kapitałową dzięki natychmiastowej dostępności uruchomionego kredytu.

Faktoring z regresem i bez regresu: który wybrać?

Jak łatwo sobie wyobrazić, głównym kryterium wyboru pomiędzy dwoma rodzajami faktoringu stanowi analiza przyjęcia ryzyka spółki przekazującej, ale nie jest to jedyny czynnik, który spółka przekazująca musi wziąć pod uwagę: dokonując wyboru, istotna będzie także ocena wielkości kredytu, potrzeby poprawy wskaźników bilansowych oraz poziomu płynności jednostki przekazującej.

Kiedy zatem wybrać faktoring z regresem, a bez regresu ?

  • W przypadku, gdy spółka przekazująca pragnie uniknąć windykacji i w bezpieczny sposób odzyskać płynność, należy zdecydować się na faktoring bez regresu.
  • Jeśli jednak główną potrzebą jest szybkie posiadanie kapitału, najlepszym rozwiązaniem jest faktoring z regresem , który jest korzystniejszy pod względem kosztów i czasu.

W przypadku tego ostatniego instrumentu finansowego w rzeczywistości przedsiębiorstwo  zrzeka się części kredytu w zamian za szybką windykację, podczas gdy faktoring bez regresu wymaga dłuższych faz oceny, ponieważ faktor musi przeprowadzić weryfikację i analizę profilu i solidności przedsiębiorstwa dłużnika.

W każdym wypadku istotnym jest, aby zdecydować się na niezawodnego i szybkiego partnera finansowego, który jest w stanie pomóc przedsiębiorcy – wierzycielowi, nie tylko w zakresie wyboru instrumentu najlepiej dostosowanego do jego potrzeb, ale także w codziennym zarządzaniu płynnością, tak jak IFiS Finanse.

Share